TurkWebTV

Koyu Kırmızı 7. Bölüm Fragman

Konu: Dizide her ?ey, gece yar?s? bir devlet hastanesinin acilinde ba?lar. Ümit rolünü canland?ran Özgü Namal, a??r bir trafik kazas? geçirir ve tehlikeli derecede kan kaybeder. Hastanenin acil servisine getirilir ve ard?ndan da oldukça kibirli bir karaktere sahip olan ni?anl?s? Mahir yani Muhammed Uzuner gelir. Varl?kl? bir adam olan Uzuner, ni?anl?s? Ümit’i özel hastaneye götürmeye kalkar. Ancak doktorlar de?il özel hastaneye, acil AB Rh (-) bulunmas? gereken Ümit Samo?lu’nun yerinden bile kald?r?lsa ölece?ini söyler. Bu s?rada Cemil de karde?inin masraflar?n? ödemek için para kar??l??? kan vermi?, ayn? hastaneden ayr?lmak üzeredir. Hem?ire Mahir’e bu zor bulunan kan grubunun biraz önce kan veren Cemil’de oldu?unu söyleyince Mahir genç adam?n yolunu keser. “Kan sat?yormu?sun” diyerek koluna yap??an Mahir’in kibirli tavr? kar??s?nda Cemil, ba?ta kan vermek istemese de hem?irenin hastan?n durumunu söylemesiyle fikrini de?i?tirir. Cemil, damarlar? kurumu?, pe? pe?e kan vermesi riskli olmas?na kar??n bir hayat kurtarmak için yine de kan vermeyi seçer. Çünkü Ümit, can?ndan çok sevdi?i karde?i Ay?e’nin oyuncak bebe?inin ad?d?r.Cemil kan? verir. Ümit iyile?irken Cemil, türlü ekonomik olarak s?k?nt?larla bo?u?mak zorunda kal?r. Durumu kötüle?ince gururunu hiçe say?p hastanede cebine kart?n? koyan Mahir’den ihtiyac? oldu?u kadar yani 2 bin TL para ister. Sinirlenen Mahir, verdi?i kan?n bedelinin bu kadar etmedi?ini belirterek Cemil’i f?rsatç?l?kla suçlar. Çok öfkelenen Cemil için ç?lg?n bir plan i?lemeye ba?lar: Mahir’in ni?anl?s? Ümit’i kaç?racakt?r.

Tür: Dram, Romantik,
Yönetmen: At?l ?naç, Ula? ?naç,
Oyuncular: Özgü Namal, Ozan Güven, Engin Hepileri, Mustafa Uzuny?lmaz, ?ebnem Köstem, Arzu O?, ?dil Yener, Ceren Soylu, ?pek Bilgin, Ça?lar Çorumlu, Ozan Güven, Zeynep Özder, Esme Madra, Sinem Islamo?lu, Muhammet Uzuner,
Yap?mc?: Erol Avc?, Arol Avc?
33 sec.

Umutsuz Ev Kadınları – 22.Bölüm Fragman

Be? kad?n?n ba?rolleri payla?t?klar? ve kad?n kahramanlar?n da kad?nl???n birer a?amas?n? temsil ettikleri “Umutsuz Ev Kad?nlar?” , Songül Öden içindeki çocu?u öldürememi?, hayalci ve sakar çocuk kad?n “Yasemin”i, Bennu Y?ld?r?mlar kusursuz e? “Zerrin”i, Evrim Solmaz hayat? flört edip e?lenmekten ibaret sanan daimi genç k?z “Zeli?”i, Ceyda Düvenci müebbet anne “Elif”i ve Özge Özder de cilveli ve ?uh görünümlü “Emel”i canland?racak.

YAPIMCI : MED YAPIM
YÖNETMEN : MERVE G?RG?N
SENAR?ST : HAT?CE MERYEM
YAYINCI KANAL : KANAL D

Ba?rol Oyuncular? :

Songül Öden – Yasemin
Bennu Y?ld?r?mlar – Zerrin
Ceyda Düvenci – Elif
Özge Özder – Emel
Evrim Solmaz – Zeli?
62 sec.

Komik Bir Aşk Hikayesi Film Fragman (2011)

Vizyon Tarihi: 11 May?s 2012
Konusu: 10 y?l önce geçirdi?i rahats?zl?k sonucu görme duyusunu yava? yava? kaybederek kör kalan Atilla, giderek s?k?c? ve içinden ç?k?lamaz hale dönen hayat?n? renklendirmek için kendine bir bak?c? tutmaya karar verir. Ancak bak?c? adaylar?n? hiç tahmin etmedikleri bir sürpriz beklemektedir. Kör olan Atilla, bak?c? adaylar? evine gelmeye ba?lad??? zaman onlar?, kör olarak de?il, tekerlekli sandalyeye mahkum bir kötürümmü? gibi davranarak kar??lar. Gelen adaylar?n hiç biri Atillay? ikna edemeyince, Atila derin yaln?zl???na geri dönerken, k?sa süren bu e?lenceli oyuna son noktay? koyar. Ancak tam bu s?rada onun hayat?n? de?i?tirecek olan güzeller güzeli Leyla, ans?z?n hayat?na girecektir. ??te i?ler tam bu noktada arap saç?na dönecek… E?lence ve dram?n iç içe geçti?i keyifli bir romantik komedi.

Tür: Komedi, Romantik,
Süre: 95 dakika
Yönetmen: Cüneyt Yosulçay,
Oyuncular: Durul Bazan, Arzu Yanarda?, Tuna Arman, Hülya ?en, Yakup Yavru, Aydo?an Temel, Seyhan Arman, R?za Karaa?açl?, Berceste Kitapç?, Ay?egül Kaygusuz, Sait Seçkin, Sema ?ahingöz
103 sec.

Ayaz – Film Fragman (2012)

Vizyon Tarihi: 23.03.2012
Konu: Ege ve ülkenin genelinde uyu?turucu ve kaçakç?l?kta tek olmak isteyen uyu?turucu baronu ?efik (Tamer Levent), Alex’le (?zzet Çivril) anla?ma yaparak Fransa ve Türkiye aras?nda güçlü bir a? kurmak için ortak olur. Sevdi?i k?z Ayaz’? 10 y?l önce kaybeden Deniz (Gökhan Tepe) sevgilisinin cesedini bulamayan ve sahilde ad?n? kumlara yaz?p onu bekleyen bir mecnun rolünde kar??m?za ç?k?yor.

Film boyunca Dilara’yla kar??la?acak kimsenin hayat? art?k eskisi gibi olmayacakt?r. Komiser ?ahin cinayetleri çözmeye çal???rken di?er yandan sevdi?i kad?n ?ebnem’in ona olan a?k?n? sorgular. ?ahin’in cinayetleri çözmeye çal???rken Dilara’ya olan yak?nl??? ?ebnem’i deliye çevirir. Di?er yandan Deniz’in Dilara ya ilgi duymas? geçmi?te yar?m kalan a?klar? yeniden hat?rlat?r gibidir.

20’li ya?lar?nda uyu?turucu baronu ?efik’in o?lu Arda taraf?ndan uyu?turucuya bula?an Ayaz, uyu?turucu partisinde teknede denize at?l?r ve ölür. Ancak ölümüyle ilgili ?üpheler vard?r. Uyu?turucu Baronu ?efik, Emir ve ?ahin taraf?ndan kö?eye s?k??t?r?lm??t?r. Fakat son darbeyi geçmi?ten gelen biri vuracakt?r.

99 depreminde bütün ailesini kaybedip yeti?tirme yurdundayken evlatl?k verilen Arda Kural, Emre karakteriyle üvey babas?na muhtaç olmamak için uyu?turucu sat?c?l???na ba?lar ve kendini olaylar?n geçti?i Marmaris’te bulur. Kenan (Arif Kilisli) çocukluktan beri en yak?n arkada??d?r ve y?llar sonra Marmaris’te dostluklar?na devam ederler. Arif (Emre Ertunç), Deniz’in yarenlik etti?i çöp toplay?c?, ?efik’in o?lu Arda (Ercü Turan), Eda (Damla Debre) Emre’nin üvey k?z karde?i olarak filmin önemli karakterleri aras?nda yer al?yor.

Yönetmen : Hakan Kur?un
Tür : Dram , Aksiyon , Gerilim
Oyuncular: Cemal Hünal, Gökhan Tepe, Cihan Toraman, Çi?dem Aysu, Tamer Levent, Arda Kural
Yap?mc?: Lütfi Kara
159 sec.

Ateşin Düştüğü Yer – Film Fragman (2012)

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2012
Konu: “Ate?in Dü?tü?ü Yer” bir yol hikâyesidir. Beklenmeyen bir ?ekilde rahats?zlanan 16 ya??ndaki k?z çocu?u Ay?e acilen ameliyata al?n?r. Aile bu ameliyat? gerçekle?tirmek için büyük bir dayan??ma sergiler. Ameliyat s?ras?nda k?z?n üç buçuk ayl?k hamile oldu?u anla??l?r. “Ya?atmak” için büyük mücadele vermi? olan aile bu defa “öldürmek” için mücadeleye giri?ir. Öldürme i?ini üstlenen baba Osman ve k?z? Ay?e birlikte yolculu?a ç?karlar. Osman yol boyunca k?z?n? zehirlemek için çaba gösterirken k?z öldürülece?ini bilmemektedir. Baba ve k?z?n bu yolculu?u ikisi için de birbirlerini yeniden tan?ma yeniden sevme ve pi?manl?k duygusu üzerine devam eder.

Tür: Aile, Dram, Psikolojik
Süre: 75 dakika
Yönetmen: ?smail Güne?
Oyuncular: Ye?im Ceren Bozo?lu, Hakan Karahan, Serhan Süsler, Katharina Weithaler, Dean Baykan, O?uzhan ?ekero?lu, Abdullah ?ekero?lu, Elifcan Ongurlar, Elif Tayhan, Luna Waston
145 sec.

Bir Ses Böler Geceyi – Film Fragman (2011)

Vizyon Tarihi: 23.03.2012
Konu: Film bir kazayla ba?lar; üniversitede ara?t?rma görevlisi Süha’n?n arabas?yla bir köy mezarl???n?n duvar?na çarpmas?yla… Gök yar?lm??ças?na ya?mur ya?maktad?r, Süha gecenin içinden geçen bir tabut görür, frene basar… Gözlerini açt???nda bir köy mezarl???ndad?r… Kendini mezar ta?lar?n?n aras?nda bulan Süha, bo? bir mezardan geçmi? ya?am?na do?ru ilginç bir yolculu?a ç?kacakt?r. Mistik, gizemli ve gerilim yüklü bir yolculuk. Bu yolculukta, bo? mezar?n ölüsü Alevi genci ?smayil, kendini arayan Süha’ya rehber olacakt?r. ?smayil’in ya?am? Süha için bir aynad?r. O aynada Türkiye’nin yak?n tarihini, 12 Eylül Darbesi’nin öncesini, darbe dönemini ve sonras?n? görecektir. Ve o f?rt?nalar içinde kendi gençli?ini. ?smayil ise ba?l? ba??na inanc?n simgesidir. Gündelik ya?am?n verdikleriyle yetinmeyen bir insan. Görünenin arkas?ndaki s?ra eri?meye çal??an bir idealist. Bu s?rra eri?meye çal???rken s?rlara kar??an bir inanç insan?.. Süha ile ?smayil’in farkl? iki ömür serüveni, ayn? aray??ta hemhal olup, birbirine kar??acakt?r. Aray??, bilinmeyene de?il, saf olana, güzele olana, iyi olanad?r. Ki bu yolculu?un ba?lad??? yerde de, yolda da, sona erdi?i noktada da insandan ba?kas? yoktur. Korkular?, cesareti, yanl??l???, acizli?i ve kahramanl???yla insan. Çünkü, önemli olan yol de?il, yolculuktur. Sona eren yol, insan?n varl??? de?il, o mecradaki yolculu?udur. Yol akt??? sürece inanç da vard?r. Kaybolan inançlar, yitirilen idealler, korkulardan, a?klardan, umutlardan yeniden do?acakt?r. Çünkü insan ya?ad?kça umut kaybolmaz.

Tür: Dram, Gerilim, Gizem, Polisiye
Yönetmen: Ersan Arsever
Oyuncular: Ali Sürmeli, Cem Davran, Turgay Tanülkü, ?pek Tenolcay, R?za Ak?n, Müfide ?nselel, Gün Koper, Merve Dizdar, Recep Yener
86 sec.

Seninki Kaç Para – Film Fragman (2012)

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2012
Konu: Ailesiyle zar zor geçinirken ?stanbul’da hayatta kalmaya çal??an Cemil Poyraz’?n hayat art?k can?na tak etmi?tir. Bir i? adam?ndan para kazanman?n kolay yollar?n? ö?renmeye ba?layan Cemil’in gözünü para bürür; o kadar ki daha fazlas? için ruhunu ?eytana satmakta dahi bir mahsur görmez.Bu devirde herkesin sat?n al?nabilece?i bir fiyat? vard?r…Televizyon camias?n?n ünlü simas? Vatan ?a?maz’? ilk kez ba?role ta??yan filmin yönetmen koltu?unda Hakk? Görgülü otururken senaryoda ise Görgülü’nün yan? s?ra Hakan Gök’ün de imzas? var. Filmde ?a?maz’a e?lik eden oyuncular aras?nda Fulden Akyürek, Azer Bülbül, Melih O?uzhan gibi isimler de var.

Yönetmen-Yap?mc?-Senaryo : Hakk? Görgülü
Oyuncular: Vatan ?a?maz, Azer Bülbül, Süleyman Kabaali, Gamze Özyol, Hüseyin Ak?en, Fulden Akyürek, Melih O?uzhan, Mustafa Tunay, Gür?en Eren, Hande Çubuklu
159 sec.

Muhteşem Yüzyıl – 49. Bölüm – 2.Fragman

Halit Ergenç – Kanuni Sultan Süleyman
Meryem Sarah Uzerli – Hürrem
Okan Yalab?k – ?brahim
Nebahat Çehre – Valide Sultan
Selma Ergeç – Hatice Sultan
Nur Fettaho?lu – Mahidevran

Yap?mc?l???n? T?MS Productions-Timur Savc?’n?n üstlendi?i, senaryosunu Meral Okay’?n yazd???, yönetmenli?ini Ya?mur ve Durul Taylan’?n yapt???, “Muhte?em Yüzy?l” dizisi ba?rol oyuncular? ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Halit Ergenç’in Kanuni Sultan Süleyman olarak kamera kar??s?na geçti?i dizide Kanuni Sultan Süleyman’?n annesi Valide Sultan’? Nebahat Çehre, e?i Mahidevran Sultan’? Nur Aysan, karde?i Hatice Hatun’u Selma Ergeç ve sadrazam ?brahim’i Okan Yalab?k canland?r?yor. Kanuni’nin büyük a?kla ba?l? oldu?u Hürrem’i ise Alman as?ll? Türk oyuncu Meryem Uzerli oynuyor.

Bir imparatorlu?un kaderine yön veren bir a?k?n hikayesi…
Muhte?em Yüzy?l Osmanl?’n?n en parlak döneminde saray?n kapal? kap?lar? arkas?nda dönen oyun ve entrikalara ???k tutacak.

Dizide, Osmanl?’n?n en geni? s?n?rlara ula?t??? s?rada K?r?m’dan cariye olmak için yola ç?kan bir genç k?z?n Moskof Cariye Hürrem’in- o?lunu tahta oturtmak için verdi?i mücadele ve yapt?klar?yla bir imparatorlu?un kaderine yön veri?i ele al?nacak.

Gerçek bir tarihi uyarlama olan dizide izleyiciler, saray?n ve Osmanl?’n?n göz kama?t?ran zenginli?inin içinde bir kad?n?n ihtirasl? a?k?na, h?rslar?na ve entrikalar?na ?ahit olacak…

http://www.muhtesemyuzyil.tv/
http://www.facebook.com/muhtesemyuzyil
http://www.tims.tv/
http://www.turkweb.tv

Muhte?em Yüzy?l 49 HD

s01 e49
61 sec.

Adını Feriha Koydum – 50.Bölüm – Fragman 1

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.
61 sec.

Rıza Baba Mehmet’e Nasihat Veriyor “Gideceğiz Buralardan” (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
198 sec.

Sözün Söz mü Feriha? (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
232 sec.

Mehmet’i Yine Kaptan sakinleştiriyor (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
148 sec.

Levent Kaptan Feriha’larda Akşam Yemeğinde (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
368 sec.

Koray Handesini Çamurların İçinde Buldu (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
103 sec.

Mehmet Delirdi! Emir’i Öldürecek (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
160 sec.

Seher’den Gülsüm’e Taktikler (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
165 sec.

Cansu Sanem’in Tüm Elbiselerini Dağıttı! (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
148 sec.

Feriha Babaevinde (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
166 sec.

Kora&Gülsüm “Boşanıyoruz” (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
238 sec.

Gülsüm Koray’ı Bulmak İçin Okula Geliyor (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
145 sec.

Sanem&Bülent – Trene Bağırma Sahnesi (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
147 sec.

Kaptan Levent&Emir” Artık Hiç Bir Şey Eskisi Gibi Değil Kaptan” (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
152 sec.

Emir’den Annesine Taviz yok (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
92 sec.

Emir&Feriha – Arabada Öpücük (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
48 sec.

Emir&Feriha Otobüste Aşk (49.Bölüm)

Ad?n? Feriha Koydum, ba?rollerini Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Ça?atay Ulusoy ve Metin Çekmez’in payla?t???, bir kap?c? k?z?n?n üniversite s?nav?nda ülkenin seçkin üniversitelerinden birine burslu olarak kabul edilmesi ve bundan sonra içine dü?tü?ü ki?ilik bunal?m? ele al?n?yor.

Feriha okulun ilk gününde gece hayat?nda kendine yer edinmi? bir ailenin ‘Gecelerin Veliaht?’ lakapl? o?luyla tesadüfen kar??la??r. Bu kar??la?madan sonra onun ilgisi ho?una giden Feriha, kendini onlara zengin bir ailenin k?z? olarak tan?t?r ve yalan?ndan dönemez.

s01 e49
119 sec.