kuzeyguneytv

Kuzey Güney 25.Bölüm Fragmanı

58 sec.

Son 8.Bölüm Fragmanı

Aylin ofisteki i?lere yeti?ememektedir, kat?lmas? gereken bir toplant?y? hat?rlatmak üzere ofisten arad?klar?nda o günün Selim’le y?ldönümleri oldu?unu fark eder. Oysa Selim y?ldönümlerini unutmam??t?r…
Ali inceleme yapmak için gitti?i olay yerinde bulunan cesedi görünce As?m Denizci’yi arar. Taner cesedin Ali’ye ate? açan Arif’e ait oldu?unu anlay?p, ara?t?rmak isteyince Ali ona bu i?i daha fazla kurcalamamas? emrini verir. Oysa Taner, Ali’den bazen emirlere uymamas? gerekti?ini de ö?renmi?tir…
Kudret Selim’e niye yard?m ediyor? Ali’nin Taner’den gizlemeye çal??t??? ?ey ne? Selim’in y?ldönümü için yapt??? plandan kimin haberi var?
Son’un yeni bölümünde noktalar birle?iyor, resim daha net ortaya ç?k?yor…
ATV’nin çok konu?ulan yeni dizisi “Son”, 8. bölümüyle 27 ?ubat Pazartesi ak?am?, saat 20:00’da Atv ekranlar?nda! Unutmay?n yar?m hakikat en büyük yaland?r!
31 sec.

Kuzey Güney 02/22/12

Kuzey Güney 24.Bölüm
Kuzey tüm gerçekleri ö?renir. O andan itibaren Kuzey’in öfkesinin önünde kimse duramaz.
Güney, Sinaner’lere kar?? kazand??? büyük zaferin keyfini sürerken, Güney’e kar?? kaybetmi? olmak Bar??’? daha h?rsland?r?r. Öte yandan Banu’nun rahats?zl???, Güney’den ustal?kla gizlenir.
Simay’?n Tekino?lu ailesinin hayat?ndan kolayca ç?kmaya niyeti yoktur. özellikle Güney’in hayat?nda tehdit olmaya devam edecektir.
Ali Kuzeyin tekrar Sümerle kar??la?mas?na engel olmak için çabalar, ama korktu?u maalesef gerçekle?ir.. Kuzey Aliyi korumak için bir kez daha Sümerle kar?? kar??ya gelecektir..
Kuzey hayat?ndaki pürüzleri temizlemeye çal???rken Güney, yaratt??? markay? büyütmeye ve kendi de büyümeye devam eder.. Banunun onu her ?artta yan?nda istemesi onu daha da güçlendirir.. art?k hedefine daha da yak?nd?r.. bu durum, Kuzey’le Güneyin aras?nda kopacak f?rt?nan?n ba?lang?c? olur..
5973 sec.

Kuzey Güney 24.Bölüm Part 2

Kuzey tüm gerçekleri ö?renir. O andan itibaren Kuzey’in öfkesinin önünde kimse duramaz.
Güney, Sinaner’lere kar?? kazand??? büyük zaferin keyfini sürerken, Güney’e kar?? kaybetmi? olmak Bar??’? daha h?rsland?r?r. Öte yandan Banu’nun rahats?zl???, Güney’den ustal?kla gizlenir.
Simay’?n Tekino?lu ailesinin hayat?ndan kolayca ç?kmaya niyeti yoktur. özellikle Güney’in hayat?nda tehdit olmaya devam edecektir.
Ali Kuzeyin tekrar Sümerle kar??la?mas?na engel olmak için çabalar, ama korktu?u maalesef gerçekle?ir.. Kuzey Aliyi korumak için bir kez daha Sümerle kar?? kar??ya gelecektir..
Kuzey hayat?ndaki pürüzleri temizlemeye çal???rken Güney, yaratt??? markay? büyütmeye ve kendi de büyümeye devam eder.. Banunun onu her ?artta yan?nda istemesi onu daha da güçlendirir.. art?k hedefine daha da yak?nd?r.. bu durum, Kuzey’le Güneyin aras?nda kopacak f?rt?nan?n ba?lang?c? olur..
2623 sec.

Kuzey Güney 24.Bölüm Kuzey Simay Cemre Ali Güney Sami Sahneler

Kuzey tüm gerçekleri ö?renir. O andan itibaren Kuzey’in öfkesinin önünde kimse duramaz. Simay’?n Tekino?lu ailesinin hayat?ndan kolayca ç?kmaya niyeti yoktur. özellikle Güney’in hayat?nda tehdit olmaya devam edecektir.
868 sec.

Kuzey Güney 24.Bölüm Kuzey Simay Sahnesi

Kuzey tüm gerçekleri ö?renir ve öfkesinin önünde kimse duramaz.
333 sec.

Kuzey Güney 24.Bölüm Kuzey Sümer Bar Kavga Sahnesi

Ali Kuzeyin tekrar Sümerle kar??la?mas?na engel olmak için çabalar, ama korktu?u maalesef gerçekle?ir.. Kuzey Aliyi korumak için bir kez daha Sümerle kar?? kar??ya gelecektir.
184 sec.

Kuzey Güney 24.Bölüm Part 1

Kuzey tüm gerçekleri ö?renir. O andan itibaren Kuzey’in öfkesinin önünde kimse duramaz.
Güney, Sinaner’lere kar?? kazand??? büyük zaferin keyfini sürerken, Güney’e kar?? kaybetmi? olmak Bar??’? daha h?rsland?r?r. Öte yandan Banu’nun rahats?zl???, Güney’den ustal?kla gizlenir.
Simay’?n Tekino?lu ailesinin hayat?ndan kolayca ç?kmaya niyeti yoktur. özellikle Güney’in hayat?nda tehdit olmaya devam edecektir.
Ali Kuzeyin tekrar Sümerle kar??la?mas?na engel olmak için çabalar, ama korktu?u maalesef gerçekle?ir.. Kuzey Aliyi korumak için bir kez daha Sümerle kar?? kar??ya gelecektir..
Kuzey hayat?ndaki pürüzleri temizlemeye çal???rken Güney, yaratt??? markay? büyütmeye ve kendi de büyümeye devam eder.. Banunun onu her ?artta yan?nda istemesi onu daha da güçlendirir.. art?k hedefine daha da yak?nd?r. Bu durum, Kuzey’le Güneyin aras?nda kopacak f?rt?nan?n ba?lang?c? olur..
3350 sec.

Kuzey Güney 24.Bölüm Son Sahne

Kuzey hayat?ndaki pürüzleri temizlemeye çal???rken Güney, yaratt??? markay? büyütmeye ve kendi de büyümeye devam eder.. Banunun onu her ?artta yan?nda istemesi onu daha da güçlendirir.. art?k hedefine daha da yak?nd?r. Bu durum, Kuzey’le Güneyin aras?nda kopacak f?rt?nan?n ba?lang?c? olur.
345 sec.

Kuzey Güney 24.Bölüm Fragmanı

Kuzey tüm gerçekleri ö?renir. O andan itibaren Kuzey’in öfkesinin önünde kimse duramaz.
Güney, Sinaner’lere kar?? kazand??? büyük zaferin keyfini sürerken, Güney’e kar?? kaybetmi? olmak Bar??’? daha h?rsland?r?r. Öte yandan Banu’nun rahats?zl???, Güney’den ustal?kla gizlenir.
Simay’?n Tekino?lu ailesinin hayat?ndan kolayca ç?kmaya niyeti yoktur. özellikle Güney’in hayat?nda tehdit olmaya devam edecektir.
Ali Kuzeyin tekrar Sümerle kar??la?mas?na engel olmak için çabalar, ama korktu?u maalesef gerçekle?ir.. Kuzey Aliyi korumak için bir kez daha Sümerle kar?? kar??ya gelecektir..
Kuzey hayat?ndaki pürüzleri temizlemeye çal???rken Güney, yaratt??? markay? büyütmeye ve kendi de büyümeye devam eder.. Banunun onu her ?artta yan?nda istemesi onu daha da güçlendirir.. art?k hedefine daha da yak?nd?r.. bu durum, Kuzey’le Güneyin aras?nda kopacak f?rt?nan?n ba?lang?c? olur..
38 sec.

14 Dakikada Son Kılavuzu

14 Dakikada Son K?lavuzu
829 sec.

Kuzey Güney 23.Bölüm

Kuzey Güney 23.Bölüm
Kuzey’in gece kulübünün önünde Simay’? gördü?ü anda ya?anabilecek olaylar, Ali’yi ani ve kritik bir karar?n e?i?ine getirir. Kuzey etraf?nda olup biteni anlamaya çal???rken; Simay defterini tamamen kapatmak için Ali harekete geçer. Sümer’le olan ili?kisinin ortaya ç?kmas?yla birlikte, art?k Simay’?n kaçacak yeri yoktur. Kuzey’i kaybetmemek için her yolu deneyen Simay, elindeki tüm kozlar? oynar.
Öte yandan Sinaner kö?kündeki ak?am yeme?i, Tekino?lu ve Sinaner ailesi aras?ndaki uçurumu gözler önüne sermeye yeter. Geceyi hasars?z atlatmak için Banu ve Güney’in gösterdi?i çaba, Bar??’?n hamleleri kar??s?nda yok olur. Gecenin finalindeyse, Bar??’?n “evlilik sözle?mesi” sürprizi Tekino?lu ailesi üstünde ?ok etkisi yarat?r. Bu durum kar??s?nda Güney hedeflerine ula?mak için çok kritik bir karar vermesi gerekti?ini fark eder.
Kuzey’in kalbinin sesini dinledi?i, yepyeni bir hayata ba?lamas?n? isteyen Ali, bunun için elinden geleni yapar. Ancak Kuzey’den ald??? tepki bu sefer çok farkl? olur. Di?er yandan Kuzey’i beladan uzak tutmak isteyen Ali, Sümer’in kar??s?na tek ba??na ç?kar. Ali’nin tüm çabas?na ra?men, bu hesapla?ma Sümer’le Kuzey kar?? kar??ya getirecektir.
5924 sec.

Kuzey Güney 23.Bölüm Tekinoğlu ve Sinaner Ailesi Sahnesi

Sinaner kö?kündeki ak?am yeme?i, Tekino?lu ve Sinaner ailesi aras?ndaki uçurumu gözler önüne sermeye yeter. Geceyi hasars?z atlatmak için Banu ve Güney’in gösterdi?i çaba, Bar??’?n hamleleri kar??s?nda yok olur. Gecenin finalindeyse, Bar??’?n “evlilik sözle?mesi” sürprizi Tekino?lu ailesi üstünde ?ok etkisi yarat?r.
681 sec.

Kuzey Güney 23.Bölüm Güney Banu Ebru Sahneler

“Evlilik sözle?mesi” sürprizden sonra Güney hedeflerine ula?mak için çok kritik bir karar vermesi gerekti?ini fark eder. Banu ise Güney’in verdi?i bu karar sonras? Ebru ve Bar??’tan hesap sorar ve geçmi?iyle yüzle?ir.
649 sec.

Kuzey Güney 23.Bölüm Kuzey Simay Ali Sahneler

Kuzey’in gece kulübünün önünde Simay’? gördü?ü anda ya?anabilecek olaylar, Ali’yi ani ve kritik bir karar?n e?i?ine getirir. Kuzey etraf?nda olup biteni anlamaya çal???rken; Simay defterini tamamen kapatmak için Ali harekete geçer. Sümer’le olan ili?kisinin ortaya ç?kmas?yla birlikte, art?k Simay’?n kaçacak yeri yoktur. Kuzey’i kaybetmemek için her yolu deneyen Simay, elindeki tüm kozlar? oynar. Kuzey’in kalbinin sesini dinledi?i, yepyeni bir hayata ba?lamas?n? isteyen Ali, bunun için elinden geleni yapar. Ancak Kuzey’den ald??? tepki bu sefer çok farkl? olur. Di?er yandan Kuzey’i beladan uzak tutmak isteyen Ali, Sümer’in kar??s?na tek ba??na ç?kar.
946 sec.

Kuzey Güney 23.Bölüm Part 2

Kuzey’in gece kulübünün önünde Simay’? gördü?ü anda ya?anabilecek olaylar, Ali’yi ani ve kritik bir karar?n e?i?ine getirir. Kuzey etraf?nda olup biteni anlamaya çal???rken; Simay defterini tamamen kapatmak için Ali harekete geçer. Sümer’le olan ili?kisinin ortaya ç?kmas?yla birlikte, art?k Simay’?n kaçacak yeri yoktur. Kuzey’i kaybetmemek için her yolu deneyen Simay, elindeki tüm kozlar? oynar.
Öte yandan Sinaner kö?kündeki ak?am yeme?i, Tekino?lu ve Sinaner ailesi aras?ndaki uçurumu gözler önüne sermeye yeter. Geceyi hasars?z atlatmak için Banu ve Güney’in gösterdi?i çaba, Bar??’?n hamleleri kar??s?nda yok olur. Gecenin finalindeyse, Bar??’?n “evlilik sözle?mesi” sürprizi Tekino?lu ailesi üstünde ?ok etkisi yarat?r. Bu durum kar??s?nda Güney hedeflerine ula?mak için çok kritik bir karar vermesi gerekti?ini fark eder.
Kuzey’in kalbinin sesini dinledi?i, yepyeni bir hayata ba?lamas?n? isteyen Ali, bunun için elinden geleni yapar. Ancak Kuzey’den ald??? tepki bu sefer çok farkl? olur. Di?er yandan Kuzey’i beladan uzak tutmak isteyen Ali, Sümer’in kar??s?na tek ba??na ç?kar. Ali’nin tüm çabas?na ra?men, bu hesapla?ma Sümer’le Kuzey kar?? kar??ya getirecektir.
3114 sec.

Kuzey Güney 23.Bölüm Son Sahne

Kuzey’i beladan uzak tutmak isteyen Ali’nin tüm çabas?na ra?men, bu hesapla?ma Sümer’le Kuzey kar?? kar??ya getirecektir.
267 sec.

Kuzey Güney 23.Bölüm Part 1

Kuzey’in gece kulübünün önünde Simay’? gördü?ü anda ya?anabilecek olaylar, Ali’yi ani ve kritik bir karar?n e?i?ine getirir. Kuzey etraf?nda olup biteni anlamaya çal???rken; Simay defterini tamamen kapatmak için Ali harekete geçer. Sümer’le olan ili?kisinin ortaya ç?kmas?yla birlikte, art?k Simay’?n kaçacak yeri yoktur. Kuzey’i kaybetmemek için her yolu deneyen Simay, elindeki tüm kozlar? oynar.
Öte yandan Sinaner kö?kündeki ak?am yeme?i, Tekino?lu ve Sinaner ailesi aras?ndaki uçurumu gözler önüne sermeye yeter. Geceyi hasars?z atlatmak için Banu ve Güney’in gösterdi?i çaba, Bar??’?n hamleleri kar??s?nda yok olur. Gecenin finalindeyse, Bar??’?n “evlilik sözle?mesi” sürprizi Tekino?lu ailesi üstünde ?ok etkisi yarat?r. Bu durum kar??s?nda Güney hedeflerine ula?mak için çok kritik bir karar vermesi gerekti?ini fark eder.
Kuzey’in kalbinin sesini dinledi?i, yepyeni bir hayata ba?lamas?n? isteyen Ali, bunun için elinden geleni yapar. Ancak Kuzey’den ald??? tepki bu sefer çok farkl? olur. Di?er yandan Kuzey’i beladan uzak tutmak isteyen Ali, Sümer’in kar??s?na tek ba??na ç?kar. Ali’nin tüm çabas?na ra?men, bu hesapla?ma Sümer’le Kuzey kar?? kar??ya getirecektir.
2809 sec.

Kuzey Güney 23.Bölüm Fragman 2

Kuzey’in gece kulübünün önünde Simay’? gördü?ü anda ya?anabilecek olaylar, Ali’yi ani ve kritik bir karar?n e?i?ine getirir. Kuzey etraf?nda olup biteni anlamaya çal???rken; Simay defterini tamamen kapatmak için Ali harekete geçer. Sümer’le olan ili?kisinin ortaya ç?kmas?yla birlikte, art?k Simay’?n kaçacak yeri yoktur. Kuzey’i kaybetmemek için her yolu deneyen Simay, elindeki tüm kozlar? oynar.
Öte yandan Sinaner kö?kündeki ak?am yeme?i, Tekino?lu ve Sinaner ailesi aras?ndaki uçurumu gözler önüne sermeye yeter. Geceyi hasars?z atlatmak için Banu ve Güney’in gösterdi?i çaba, Bar??’?n hamleleri kar??s?nda yok olur. Gecenin finalindeyse, Bar??’?n “evlilik sözle?mesi” sürprizi Tekino?lu ailesi üstünde ?ok etkisi yarat?r. Bu durum kar??s?nda Güney hedeflerine ula?mak için çok kritik bir karar vermesi gerekti?ini fark eder.
Kuzey’in kalbinin sesini dinledi?i, yepyeni bir hayata ba?lamas?n? isteyen Ali, bunun için elinden geleni yapar. Ancak Kuzey’den ald??? tepki bu sefer çok farkl? olur. Di?er yandan Kuzey’i beladan uzak tutmak isteyen Ali, Sümer’in kar??s?na tek ba??na ç?kar. Ali’nin tüm çabas?na ra?men, bu hesapla?ma Sümer’le Kuzey kar?? kar??ya getirecektir.
34 sec.

Kuzey Güney 23.Bölüm Fragman

Kuzey’in gece kulübünün önünde Simay’? gördü?ü anda ya?anabilecek olaylar, Ali’yi ani ve kritik bir karar?n e?i?ine getirir. Kuzey etraf?nda olup biteni anlamaya çal???rken; Simay defterini tamamen kapatmak için Ali harekete geçer. Sümer’le olan ili?kisinin ortaya ç?kmas?yla birlikte, art?k Simay’?n kaçacak yeri yoktur. Kuzey’i kaybetmemek için her yolu deneyen Simay, elindeki tüm kozlar? oynar.
Öte yandan Sinaner kö?kündeki ak?am yeme?i, Tekino?lu ve Sinaner ailesi aras?ndaki uçurumu gözler önüne sermeye yeter. Geceyi hasars?z atlatmak için Banu ve Güney’in gösterdi?i çaba, Bar??’?n hamleleri kar??s?nda yok olur. Gecenin finalindeyse, Bar??’?n “evlilik sözle?mesi” sürprizi Tekino?lu ailesi üstünde ?ok etkisi yarat?r. Bu durum kar??s?nda Güney hedeflerine ula?mak için çok kritik bir karar vermesi gerekti?ini fark eder.
Kuzey’in kalbinin sesini dinledi?i, yepyeni bir hayata ba?lamas?n? isteyen Ali, bunun için elinden geleni yapar. Ancak Kuzey’den ald??? tepki bu sefer çok farkl? olur. Di?er yandan Kuzey’i beladan uzak tutmak isteyen Ali, Sümer’in kar??s?na tek ba??na ç?kar. Ali’nin tüm çabas?na ra?men, bu hesapla?ma Sümer’le Kuzey kar?? kar??ya getirecektir.
37 sec.

Kuzey Güney 02/08/12

Kuzey Güney 22.Bölüm
Kuzey’in telefonu, Cemre için Banu ile Güney’in ni?anland?klar? gecenin anlam?n? tamamen de?i?tirir. Kuzey’in kendisine do?ru bir ad?m att???n? dü?ünen Cemre bu telefona , büyük anlamlar yükler.
Sinaner ailesinde Banu ile Güney’in ni?anlanmalar?n?n sars?nt?s? artarak devam eder. Ebru ve Bar??’?n bu ni?an? sessizce kabullenmeye niyetleri yoktur.
Güney’in Banuyla evili?e do?ru ilk ad?m? atmas? en çok Handan han?m sevindirir. ?ki ailenin tan??mas? için organize edilen ak?am yeme?ine büyük hevesle haz?rlan?r.. Tekino?lu ailesi Sinaner kö?küne ç?kar.. O gece özellikle güney için hayli s?k?nt?l? geçecektir …
Öte yandan Simay. Kuzeyle Güneyin s?rr?n? ö?renir.. Kuzeyin hayat?nda yerini garanti etmek için ?imdi çok daha güçlü bir kozu vard?r. Simay’?n yalanlar?n?n fark?nda olan tek ki?iyse Ali’dir.
Tekino?lu ailesiyle Sinaner ailesinin bir araya gelece?i ak?am, Ali de Simay’?n yalanlar?n? ortaya ç?karmak için harekete geçer.
6744 sec.

Kuzey Güney 22.Bölüm Cemre Kuzey Banu Güney Ebru Barış Sahneler

Kuzey’in telefonu, Cemre için Banu ile Güney’in ni?anland?klar? gecenin anlam?n? tamamen de?i?tirir. Kuzey’in kendisine do?ru bir ad?m att???n? dü?ünen Cemre bu telefona, büyük anlamlar yükler. Sinaner ailesinde Banu ile Güney’in ni?anlanmalar?n?n sars?nt?s? artarak devam eder. Ebru ve Bar??’?n bu ni?an? sessizce kabullenmeye niyetleri yoktur.
826 sec.

Kuzey Güney 22.Bölüm Kuzey Sami Simay Güney Sahneler

Simay, Kuzey’le Güney’in s?rr?n? ö?renir…Kuzey’in hayat?nda yerini garanti etmek için ?imdi çok daha güçlü bir kozu vard?r.
647 sec.

Kuzey Güney 22.Bölüm Kuzey Cemre Sahnesi

450 sec.

Kuzey Güney 22.Bölüm Cemre Kuzey Zeynep Sahnesi

Cemre, Zeynep’le iç dünyas?nda hesapla??r.
237 sec.