فقیر و آقای مجری

در این قسمت از مجموعه ی کلاه قرمزی ،فقیری وارد خانه ی آقای مجری می شود و از آقای مجری طلب کمک می کند اما راضی نمی شود که آقای مجری پولی به او بدهد و از او خواهش میکند که برایش کارت بکشد که با تعجب آقای مجری و یه سری سوال روبرو می شود.
http://www.negahmedia.ir/media/show_video/70585