زیر هشت 8 خاطرات زندان قسمت اول

در این وبلاگ که از سایت به سوی پیروزی می باشد ،برنامه های سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران قرار می گیرد
مشخصات ماهواره های سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران از قرار زیر است
Telstar 12 15°W
Frequency: 12589 MHz
Polarity: Vertical
Symbol rate: 2252
FEC: ½
Eutelsat W3A at 7.0°E
Frequency:10721 MHz
Polarity: Horizontal
Symbol rate:22.000
FEC: ½
Galaxy 19 at 97.0°W
Frequency: 11867 MHz
Polarity: Vertical
Symbol rate: 22.000
FEC: 2/3
Transponder: 7
آدرس سایت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران www.iranntv.com
آدرس سایت به سوی پیروزی www.besoyepirozi.com www.besoyepirozi.com/videopage
www.besoyepirozi.com/youtube www.besoyepirozi.com/vimeo